Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis Theme natoque penatibus.

Latest Posts

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a Salsa Fuerte Tánciskola Bt. tevékenységével összefüggésben végzett adatkezelésekről

Hatályos: 2024. január 1. napjától

Kedves Diákunk! Tisztelt Érintett!

Mindenekelőtt hadd köszönjük meg, hogy figyelmet fordít jelen Adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) megtekintésére és tartalmának megismerésére.

Az Adatkezelő, azaz a Salsa Fuerte Tánciskola Betéti Társaság táncoktatást és ehhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat (salsa partik, workshopok, rueda hétvégék és nyári táborok rendezése, és ezeken történő táncoktatás) nyújt.

Az Adatkezelő az előzőekben körülírt tevékenységei keretében történő, valamint a működésével kapcsolatos egyéb adatkezelések vonatkozásában a jelen Tájékoztató útján tájékoztatja Önt a személyes adatok kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelő személyéről, az adatkezelés céljáról, a kezelt adatok köréről, az adatkezelés jogalapjáról, az adatkezelés időtartamáról, adatfeldolgozó igénybevételéről, az adatbiztonsági intézkedésekről, az érintettek jogairól és jogérvényesítési lehetőségeiről. Az Adatkezelő az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi.

Az adatkezelés kereteit hazai jogszabályok és európai uniós jogi normák – különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: GDPR) – is meghatározzák, amelyekről a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint tájékoztatjuk Önt.

Igyekeztük a Tájékoztatót úgy megfogalmazni, hogy az könnyen érthető legyen, az irányadó jogszabályok tartalma kerüljön átlátható és közérthető formában ismertetésre, de amennyiben úgy érzi, hogy a Tájékoztató valamely kérdésére nem ad megfelelő választ, illetőleg Ön kíváncsi a jelen Tájékoztatóban alkalmazott konkrét jogszabályhelyekre is, úgy állunk szíves rendelkezésére a jelen Tájékoztatóban megjelölt postai vagy elektronikus levélcímen.

Kérjük Önt, szíveskedjen figyelmesen elolvasni a jelen Tájékoztatóban foglaltakat, annak érdekében, hogy megismerje az általunk végzett adatkezelés kereteit, részleteit, illetőleg az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

Tájékoztatjuk, hogy jelen Tájékoztató egy nyomtatott példánya az Adatkezelő által használt, természetben a 9700 Szombathely, Rumi út 10. szám alatt található táncteremben is megtalálható, továbbá a Tájékoztató elektronikus formában folyamatosan elérhető az Adatkezelő honlapján (www.salsafuerte.hu).

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a Tájékoztatót bármikor, egyoldalúan módosítsa. 

                                                                       Tisztelettel:

                                                                                                          Salsa Fuerte Tánciskola Bt.

                                      Adatkezelő

I. Az Adatkezelő személye

A GDPR 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást nyújtjuk:

Adatkezelő megnevezése: Salsa Fuerte Tánciskola Betéti Társaság

Székhely: 1114 Budapest, Magyari István utca 2. III. em. 4. ajtó

Cégjegyzékszám: 01-06-741784

Adószám: 21009248-1-43

Statisztikai számjel: 21009248-8552-117-01

Képviseli: Puskás Balázs ügyvezető

Kapcsolattartás:

Telefonszám: 06/70/427-7211

E-mail cím: info@salsafuerte.hu

Honlap: www.salsafuerte.hu

Közösségi média:

Facebook (Meta): Salsa Fuerte Tánciskola (https://www.facebook.com/salsafuertetanc)

Instagram: SalsaFuerte (https://www.instagram.com/salsafuerte/)

YouTube: Salsa Fuerte (https://www.youtube.com/@SalsaFuerte)

II. Alapfogalmak

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ és az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; azonosítható az a személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. 

érintett: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés,

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége.

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

III. Az Adatkezelő által végzett egyes adatkezelések

Az alábbiakban a Társaságunk által végzett egyes adatkezelésekről, így különösen az adatkezelések céljait, a kezelt adatok körét és forrását, az adatkezelések jogalapjait, helyét és időtartamát ismertetjük Önnel, valamint arról tájékoztatjuk Önt, hogy az adott adatok tekintetében történik-e esetlegesen adattovábbítás.

1. Az adatkezelés alapjául szolgáló tevékenység:

Az Adatkezelő általi táncoktatás nyújtása

1.1. Az adatkezelés célja: Szerződés létrehozása (napijegy, illetőleg bérletvásárlás) a szolgáltatást igénybe vevő személlyel mint érintettel, valamint kapcsolattartás az érintettel a szerződéses tartalom változása, a táncoktatás rendjében történő esetleges változás (óraelmaradás) közlése céljából.

1.1.1. Kezelt adatok köre:    

•          Érintett neve

•          Érintett születési ideje

•          Érintett kapcsolattartási e-mail címe

•          16. életévét betöltött kiskorú érintett esetén a törvényes képviselő neve, értesítési e-mail címe

•          Érintett táncóráinak helyszíne

A fenti adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének, így a szerződés megkötésének előfeltétele. Adatszolgáltatás elmaradása esetén a szerződés a felek között nem jön létre.

1.1.2. Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítése.

1.1.3. Az adatok forrása:

Az érintett által közölt információk.

1.1.4. Az adatkezelés helye:

Az Adatkezelő, illetőleg az Adatkezelő munkatársai által vezetett elektronikus dokumentumokban (Google Űrlapokon és Google Táblázatokban).

1.1.5. Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő az adatokat a szolgáltatás nyújtásának (szerződés) hatálya alatt, illetőleg a megszűnésétől vagy meghiúsulásától számított polgári jogi elévülési ideig kezeli.

1.1.6. Adattovábbításra sor kerül-e?

Nem történik adattovábbítás.

1.2. Az adatkezelés célja: A táncórák hangulatának, a táncórákon résztvevők közösségi élményének rögzítése, az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások reklámozása – e körben különösen a jogszerűen készített és felhasználatható kép- és hangfelvételek Adatkezelő honlapján, illetőleg közösségi médiafelületein, valamint Facebook (Meta) közösségi médiafelületének zárt csoportjaiban történő megosztása -, továbbá az otthoni gyakorlás elősegítése.

1.2.1. Kezelt adatok köre:    

•          Érintettről készült kép- és videófelvétel

1.2.2. Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetőleg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 2:48.§ (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, azzal, hogy a Ptk. 2:48. § (2) bekezdése alapján nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel – tehát ha az érintettet egy tömeg részeként ábrázolják – esetén, amely esetben hozzájárulás akkor sem szükséges, ha az érintettet a tömegben, de egyénileg kiemelve ábrázolja a felvétel.

1.2.3. Az adatkezelés helye:

Az Adatkezelő állandó felügyelete alatt álló laptopon, adathordozón, illetőleg egyes felvételek esetén az Adatkezelő honlapján/közösségi médiafelületein.

1.2.4. Az adatkezelés időtartama:

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, illetőleg az adott vizuális/audiovizuális tartalom Adatkezelő honlapjáról/közösségi médiafelületeiről történő törléséig, azzal, hogy az Adatkezelő nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok segítségével mégis archiválásra került, korábbi tartalomért.

1.2.5. Adattovábbításra sor kerül-e?

Adattovábbítás az Adatkezelő által használt közösségi médiaplatformok saját adatkezelési tájékoztatói szerint történik, illetőleg történhet.

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló tevékenység:

Az Adatkezelő részéről salsa parti megrendezése

2.1. Az adatkezelés célja: A rendezvény hangulatának, a salsa partin résztvevők közösségi élményének rögzítése, az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások reklámozása – e körben különösen a jogszerűen készített és felhasználatható kép- és hangfelvételek Adatkezelő honlapján, illetőleg közösségi médiafelületein, valamint Facebook (Meta) közösségi médiafelületének zárt csoportjaiban történő megosztása -, továbbá az otthoni gyakorlás elősegítése.

2.1.1. Kezelt adatok köre:    

•          Érintettről készült kép- és videófelvétel

2.1.2. Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetőleg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 2:48.§ (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, azzal, hogy a Ptk. 2:48. § (2) bekezdése alapján nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel – tehát ha az érintettet egy tömeg részeként ábrázolják – esetén, amely esetben hozzájárulás akkor sem szükséges, ha az érintettet a tömegben, de egyénileg kiemelve ábrázolja a felvétel.

2.1.3. Az adatkezelés helye:

Az Adatkezelő állandó felügyelete alatt álló laptopon, adathordozón, illetőleg egyes felvételek esetén az Adatkezelő honlapján/közösségi médiafelületein.

2.1.4. Az adatkezelés időtartama:

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, illetőleg az adott vizuális/audiovizuális tartalom Adatkezelő honlapjáról/közösségi médiafelületeiről történő törléséig, azzal, hogy az Adatkezelő nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok segítségével mégis archiválásra került, korábbi tartalomért.

2.1.5. Adattovábbításra sor kerül-e?

Adattovábbítás az Adatkezelő által használt közösségi médiaplatformok saját adatkezelési tájékoztatói szerint történik, illetőleg történhet.

3. Az adatkezelés alapjául szolgáló tevékenység:

Az Adatkezelő által workshopok, rueda hétvégék és nyári táborok rendezése és ezen eseményeken táncoktatás nyújtása

3.1. Az adatkezelés célja: Szerződés létrehozása a szolgáltatást igénybe vevő személlyel mint érintettel, illetőleg a szerződéses tartalom meghatározása az érintett vonatkozásában, valamint az érintettel történő kapcsolattartás a jelentkezés/regisztráció visszaigazolása, a szerződéses tartalom részleteinek meghatározása érdekében.

3.1.1. Kezelt adatok köre:    

•          Érintett neve

•          Érintett születési helye, ideje

•          Érintett lakcíme

•          Érintett e-mail címe

•          Érintett személyi igazolvány száma

•          Érintett táncóráinak helyszíne

•          Érintett táncóráinak szintje

•          Érintett által választott szobatípus

•          Érintett által választott és megnevezett szobatárs

•          Részvételi díj egy részének rendezési módja (SZÉP kártyával történik-e vagy sem) /a jelentkezési lap erre vonatkozó részén érintett általi bejelölés esetén/

•          Érintett által megadott különleges étkezési igény /a jelentkezési lap erre vonatkozó részén érintett általi megjelölés esetén/

•          16. életévét betöltött kiskorú érintett esetén a törvényes képviselő neve, értesítési címe

A fenti adatok – ide nem értve a SZÉP kártyás fizetésre vonatkozó részt, illetőleg a különleges étkezési igényt – a megadása a szolgáltatás igénybevételének, így a szerződés megkötésének előfeltétele. Adatszolgáltatás elmaradása esetén a szerződés a felek között nem jön létre.

3.1.2. Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítése.

3.1.3. Az adatok forrása:

Az érintett által közölt információk.

3.1.4. Az adatkezelés helye:

Az Adatkezelő, illetőleg az Adatkezelő munkatársai által vezetett elektronikus dokumentumokban (Google Űrlapokon és Google Táblázatokban).

3.1.5. Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő az adatokat a szolgáltatás nyújtásának (szerződés) hatálya alatt, illetőleg a megszűnésétől vagy meghiúsulásától számított polgári jogi elévülési ideig kezeli.

3.1.6. Adattovábbításra sor kerül-e?

Adattovábbítás kizárólag az adott esemény (rueda hétvége vagy nyári tábor) vonatkozásában szállást nyújtó személy/szálloda részére történik.

Az adattovábbítás célja az adott rendezvény megvalósulásához szükséges szerződés létrehozása az érintett és a rendezvények helyszínét biztosító szolgáltató között. Az adattovábbítás jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az érintett és az adott rendezvény helyszínét biztosító szolgáltató között kötendő szerződés előkészítése, létrehozása és teljesítése.

3.2. Az adatkezelés célja: A rendezvény hangulatának, a rendezvényen résztvevők közösségi élményének rögzítése, az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások reklámozása – e körben különösen a jogszerűen készített és felhasználatható kép- és hangfelvételek Adatkezelő honlapján, illetőleg közösségi médiafelületein, valamint Facebook (Meta) közösségi médiafelületének zárt csoportjaiban történő megosztása -, továbbá az otthoni gyakorlás elősegítése.

3.2.1. Kezelt adatok köre:   

•          Érintettről készült kép- és videófelvétel

3.2.2. Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetőleg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 2:48.§ (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, azzal, hogy a Ptk. 2:48. § (2) bekezdése alapján nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel – tehát ha az érintettet egy tömeg részeként ábrázolják – esetén, amely esetben hozzájárulás akkor sem szükséges, ha az érintettet a tömegben, de egyénileg kiemelve ábrázolja a felvétel.

3.3.3. Az adatkezelés helye:

Az Adatkezelő állandó felügyelete alatt álló laptopon, adathordozón, illetőleg egyes felvételek esetén az Adatkezelő honlapján/közösségi médiafelületein.

3.3.4. Az adatkezelés időtartama:

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, illetőleg az adott vizuális/audiovizuális tartalom Adatkezelő honlapjáról/közösségi médiafelületeiről történő törléséig, azzal, hogy az Adatkezelő nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok segítségével mégis archiválásra került, korábbi tartalomért.

3.3.5. Adattovábbításra sor kerül-e?

Adattovábbítás az Adatkezelő által használt közösségi médiaplatformok saját adatkezelési tájékoztatói szerint történik, illetőleg történhet.

4. Az adatkezelés alapjául szolgáló tevékenység:

Számviteli bizonylatok kiállítása, könyvelése

4.1. Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódóan számviteli bizonylat kiállítása, illetőleg ahhoz kapcsolódóan az Adatkezelőt terhelő könyvviteli dokumentáció elkészítése.

4.1.1. Kezelt adatok köre:    

•          Érintett neve

•          Érintett számlázási címe

4.1.2. Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség – konkrétan a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben (a továbbiakban: Számv. tv.) írtak – teljesítéséhez szükséges.

4.1.3. Az adatok forrása:

Az érintett által közölt információk.

4.1.4. Az adatkezelés helye:

Az Adatkezelő, illetőleg az Adatkezelő munkatársai által vezetett elektronikus dokumentumokban (Google Űrlapokon és Google Táblázatokban).

4.1.5. Az adatkezelés időtartama:

A Számv. tv. által előírt megőrzési időtartam (8 év) végéig.

4.1.6. Adattovábbításra sor kerül-e?

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal, illetőleg az Adatkezelő könyvelője felé.

IV. Adatfeldolgozók és az ő adatkezelésük az Adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódóan

Az Adatkezelő adatkezelési tevékenységei során a következő adatfeldolgozókat veszi igénybe. A jelen Tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozók részére történő adattovábbítás az érintettek külön hozzájárulása nélkül végezhető.

Az adatfeldolgozók neve és címe:Adatkezelési tevékenységük:
Könyvelő neve (székhelye)Az adatfeldolgozó könyvelési szolgáltatást nyújt az Adatkezelő részére a jelen Tájékoztató III.4. pontja szerinti adatkezelés vonatkozásában.
Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA United States)Az adatfeldolgozó az érintett által az Adatkezelő rendezvényeire (workshopok, rueda hétvégék és nyári táborok) történő jelentkezéskor megadott adatokat továbbítja az Adatkezelő részére, illetőleg adattárolási szolgáltatást végez az Adatkezelő részére a jelen Tájékoztató III.1.1., III.3.1. és III.4. pontjai szerinti adatkezelések vonatkozásában.   Továbbá az adatfeldolgozó az adatfeldolgozó tulajdonában álló YouTube videómegosztó oldal esetében az Adatkezelő YouTube-oldalán az érintettekről – hozzájárulásukkal vagy hozzájárulásukat nem igénylő módon – készült felvételek tárolására és megosztására irányuló szolgáltatást végez az Adatkezelő részére a jelen Tájékoztató III.1.2., III.2. és III.3.2. pontjai szerinti adatkezelések vonatkozásában.
Meta Platforms Ireland Ltd (Merrion Road, Dublin 4 D04 X2K5 Ireland)Az adatfeldolgozó az adatfeldolgozó tulajdonában álló Facebook (Meta) és Instagram közösségi hálózatok esetében az Adatkezelő Facebook (Meta) és Instagram felületein az érintettekről – hozzájárulásukkal vagy hozzájárulásukat nem igénylő módon – készült felvételek tárolására és megosztására irányuló szolgáltatást végez az Adatkezelő részére a jelen Tájékoztató III.1.2., III.2. és III.3.2. pontjai szerinti adatkezelések vonatkozásában.

V. Vegyes rendelkezések

Az adatkezelés biztonsága

Tájékoztatjuk, hogy az általunk végzett egyes adatkezelési műveleteket úgy tervezzük meg, illetőleg úgy hajtjuk végre, hogy az az irányadó jogszabályok és az adatkezelésre vonatkozó egyéb szabályok alkalmazásával biztosítsa az Ön magánszférájának védelmét.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy – beleértve a Társaságunk által használt és az adatkezeléshez igénybe vett informatikai eszközöket is – megfelelő biztonsági intézkedéseket hoztunk, illetőleg hozunk annak érdekében, hogy az Ön személyes adatait védjük, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ennek keretében az Adatkezelő az Ön személyes adatait jelszóval védett adatbázisokon, hálózati rendszereken, illetőleg biztonságos adathordozókon tárolja.

Adatvédelmi tisztviselő

Tájékoztatjuk, hogy a GDPR 37. cikke alapján Társaságunk nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, azonban a jelen Tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatos kérdése esetén, állunk szíves rendelkezésére a fentiekben megadott elérhetőségek valamelyikén.

Harmadik országba történő adattovábbítás, profilalkotás, automatizált döntéshozatal

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk részéről harmadik országba történő adattovábbításra nem kerül sor, személyes adataival profilalkotást, illetőleg automatizált döntéshozatali tevékenységet nem végzünk.

VI. Az Ön érintetti jogai, jogorvoslati lehetőségei az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatosan

Tájékoztatjuk, hogy Önnek a személyi adataihoz kapcsolódóan jogszabályban meghatározott jogai vannak.

Ön az általunk végzett adatkezelés teljes időtartama alatt:

1. Kiegészítő tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, amennyiben úgy érzi, hogy a jelen Tájékoztató valamely kérdésére nem ad választ, továbbá hozzáférést kérhet a Társaságunk által kezelt személyes adataihoz. A hozzáférés tárgya, hogy az Adatkezelő kezel-e személyes adatot Önre vonatkozóan – amennyiben igen, úgy pontosan milyen adatot, továbbá, hogy mik az adatkezelés főbb paraméterei, így különösen: az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, címzettjei, forrása, harmadik országba való adattovábbítás történik-e, adat kategóriák, esetlegesen alkalmazott profilozás, esetlegesen alkalmazott automatizált döntéshozatal, jogorvoslati lehetőségek.

2. Kérheti továbbá, hogy az általunk kezelt adatait – indokolatlan késedelem nélkül – kijavítsuk, kiegészítsük vagy helyesbítsük az Ön által közölt adatoknak megfelelően, amely akképpen történhet, hogy Társaságunk irányába megjelöli a pontatlan adatot és azt az adatot, amelyet helyesnek ítél meg, egyidejűleg kérelmezve azt, hogy az adatot cseréljük ki, vagy pontosítsuk arra az adatra, amelyet Ön helyes adatként megjelöl.

3. Az általunk kezelt személyes adatok körében, Ön kérheti az adatkezelés korlátozását.

Az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, ha az alábbi feltételek egyike fennáll:

– az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

– az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

– az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

4. Kérheti adatainak törlését, amennyiben:

– megítélése szerint személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezeltük;

– Ön az adatkezeléshez történő hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

– Ön tiltakozik az adatkezelés ellen,és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy Ön a GDPR 21. cikk (2) bekezdése alapján (közvetlen üzletszerzés érdekében történt a személyes adatok kezelése) tiltakozik az adatkezelés ellen;

– a személyes adatainak általunk történő kezelése bármilyen okból jogellenes;

– a személyes adatokat a tevékenységünkre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölnünk kell;

– a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor;

– az adatkezelés határideje eltelt.

Ön jogosult arra, hogy a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását bármely időpontban visszavonja. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

5. Az érintetti jogok gyakorlásának körében az egyes kérelmek benyújtásának, illetőleg kezelésének rendje:

Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos kérelmeit postai levél vagy e-mail útján nyújthatja be az Adatkezelő elérhetőségein.

Az Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatni az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről, illetőleg az érintett által kért információkról. A tájékoztatást az Adatkezelő az érintett által kért módon köteles megadni.

Az Adatkezelő az érintetti jogokkal kapcsolatos tájékoztatás és intézkedés tekintetében külön díjazást főszabály szerint nem számít fel, azonban abban az esetben, ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy az érintett az adatokról többszöri másolatot kér és a kérelem teljesítése különösen jelentős adminisztratív költséggel jár, az Adatkezelő jogosult a költségeivel arányos díj felszámítására.

6. Jogorvoslat

Amennyiben a jelen Tájékoztatóban foglaltak, vagy esetleges érintetti joggyakorlása ellenére Ön úgy érzi, hogy érintetti jogait megsértettük, kérjük kezdeményezzen Társaságunkkal személyes egyeztetést.

Ezt követően, vagy akár ezzel párhuzamosan is, Ön jogosult arra is, hogy az illetékes hatóság vagy bíróság eljárását kezdeményezze.

– Az illetékes hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság [székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., telefon: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://naih.hu], amelyhez panaszt nyújthat be, illetőleg, amely előtt eljárást kezdeményezhet.

– Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Ön választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Ilyen peres eljárás esetén a bíróság illetékmentesen és soron kívül jár el.

Bízunk benne, hogy minden kérdésére érthető és teljes körű választ kapott a Tájékoztató elolvasásának befejeztével, de amennyiben esetlegesen mégsem, a Tájékoztatóban foglaltak szerint állunk szíves rendelkezésére további kérdései tekintetében.

                                                                                                          Salsa Fuerte Tánciskola Bt.

                                                                                                                      Adatkezelő

Sorry, the comment form is closed at this time.